Европейски програми и проекти 

ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД изпълнява ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“, по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020 г. чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

с основна цел повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез пилотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП.

Бюджет: Безвъзмездна финансова помощ 9 775 672.98 лв.

Ваучер – тип 2: Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Продължителността на проекта е 9 месеца.


  

ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД изпълнява ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.106-0001 „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”,в съответствие с Приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014-2020 за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. 

Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв.

Продължителността на проекта е 9 месеца.