СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 040336507 в качеството на Администратор на лични данни (Администратора), обработва следните лични данни: трите имена, телефонен номер, адрес на електронна поща и информация, събирана чрез уникален IP адрес при използване на интернет страниците на Администратора, осигурявайки, че личните данни се обработват в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.

Информиран съм и давам изричното си съгласие данните да се използват за маркетингови цели (директен маркетинг) – изпращане на оферти, покани и информация за продукти и услуги, предоставяни от ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, по следните канали:
• по телефон
• по ел. поща

Информиран съм, че предоставените ми данни за маркетингови цели се съхраняват в съответствие с политиката на Дружеството до изричното ми оттегляне на съгласието (отказ), което имам право да направя по всяко време писмено на посочената по-долу контактна информация на ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД. Наясно съм, че отказът ми няма да засяга законосъобразността на обработването за времето до оттеглянето на съгласието ми.

Декларирам, че съм запознат/а със следните мои права:
● Право на  информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Администратора;
● Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
● Право да възразя срещу обработване на мои лични данни, освен ако за ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД не съществуват законови, договорни или легитимни интереси, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
● Право на преносимост на данните;
● Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни (на посочените в публичната й страница https://www.cpdp.bg  контакти);
● Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните ми данни с действие занапред.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, България, гр. София бул. Княз Ал. Дондуков № 11, ет. 7, 8, email: iinfo@tombou.bg
С настоящото декларирам, че съм запознат/а, приемам политиката и правилата за защита на личните данни на ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД и съм съгласен/а с изброените по-горе условия за обработване на личните ми данни за маркетингови цели.

С настоящото декларирам, че лично предоставям моите лични данни, описани в настоящата декларация, на ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД.