ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

(Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.)

В изпълнение на изискванията на българското законодателство „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има изграден и функциониращ вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз съгласно задълженията на дружеството по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“).

Редът и условията за подаване на сигнали са регламентирани в приетите Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Защитата се предоставя на работници, служители и други категории лица, които могат да подават сигнали за нарушения или да получат защита по този ред. Могат да бъдат подавани сигнали за нарушения в определени области на правото. Категориите лица и съответните области на правото са посочени подробно във Вътрешните правила, както и в ЗЗЛПСПОИН.

Кой може да подава сигнал/да оповестява информация за нарушение?

Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал с информация за нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, станала му известна в работен контекст, в качеството му на:

1. служител в ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД;
2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;
3. стажант в ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД;
4. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД и получил в това качество информация за нарушение;
5. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
6. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици.
7. съдружник, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество.

Право на защита по ЗЗЛПСПОИН, извън горепосочените лица, имат и:
1. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;
2. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
3. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени нарепресивни ответни действия поради сигнализирането.

За какви нарушения могат да се подават сигнали

Сигнали могат да се подават с информация за:

1. нарушения на българското законодателство или на посочени в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:
· обществените поръчки;
· финансовите услуги, продукти и пазари;
· предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
· безопасността и съответствието на продуктите;
· безопасността на транспорта;
· опазването на околната среда;
· радиационната защита и ядрената безопасност;
· безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
· общественото здраве;
· защитата на потребителите;
· защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
· сигурността на мрежите и информационните системи;
2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
3. нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
5. извършено престъпление от общ характер;
6. нарушения на българското законодателство в областта на:
· правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
· трудовото законодателство;
· законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Сигналът за нарушение може да се подава писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

Писмен сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следните данни:
· трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
· имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
· конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
· дата на подаване на сигнала;
· подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Образецът на формуляр е наличен на сайта на КЗЛД, а при поискване може да се предостави и от Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали. Формуляр образец тук >>.

Писмени сигнали се подават на e-mail за подаване на сигнали signal@tombou.bg или с пратка на адреса на „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Ал. Дондуков № 11, ет. 7, 8, до Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, върху която под адреса на получателя е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ .

При подаване на сигнал чрез пълномощник, към сигнала се прилага пълномощното в оригинал.

Устният сигнал се подава на тел. 02/941 26 62 или чрез предварително уговорена лична среща със служителя, който отговаря за регистрирането, разглеждането и препращането на сигналите, подадени до ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Сигналът се документира чрез попълване на формуляр по образеца на КЗЛД от служителя, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Съгласието/отказът на подаващия сигнала се отбелязва на съответното място във формуляра. В случай че устният сигнал е подаден по телефон, подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

Към подадения сигнал могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Разглеждане на сигнали

Сигналите се получават и разглеждат от определения от „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Служител, отговарящ  за разглеждането на сигнали, в сроковете и при спазване на изискванията, предвидени в закона. Не се разглеждат анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване. Сигнализиращото лице носи отговорност и при съзнателно подаване на сигнал с невярна информация. „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД съобщава на сигнализиращото лице и на засегнатото лице окончателния резултат от проверката, при спазването на законовото задължение за тяхната защита.

Срок за предоставяне на обратна информация за предприетите действия по сигнала: до 3 месеца

Настоящата информация е изготвена на основание чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.