ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА "ТОМБОУ"

Ваучерите за безплатна храна се определят съгласно Наредба №11/2003 на МТСП и М3.

Правна рамка: извадка

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера за храна

 

 

НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

 

Чл. 2. (1) За специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят:

1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;

2. като водолази и работещи в кесони;

3. при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;

4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;

5. в среда на йонизиращи лъчения;

6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;

7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;

8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;

9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;

10. непосредствено във:

а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;

б) производството на кокс и металургични огнеупори;

в) преработката на концентрати и агломерати от руда;

г) преработка и обогатяване на въглища;

д) производството на оловни акумулатори;

11. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;

12. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;

13. в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;

14. в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.

(2) За работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които:

1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;

2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;

3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;

4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.

 

Чл. 5. (1) Стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или служител.

(2) Стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от един лев на смяна.

 

Чл. 6. Разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба са за сметка на издръжката на предприятието.

 

Чл. 7. (1) На основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на:

1. безплатна храна;

2. добавки към храната;

3. безплатна храна и добавки към храната.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят видът и стойността на храната и/или добавките към нея.