ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА "ТОМБОУ"+

Приемайте нашите ваучери за храна и генерирайте допълнителни месечни приходи за Вашите търговски обекти!

Ваучери за храна "Томбоу" + се регулират от чл.204 от ЗКПО 

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 

В сила от 01.01.2007 г.

ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обекти на облагане 

Чл. 204. (1) (Предишен текст на чл. 204 - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи: 

1. представителните разходи, свързани с дейността; 

2. социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и: а) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот"; б) разходите за ваучери за храна; 

3. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) 

4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. (2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и когато отчитането на сумите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.