01.03.2022 НЕОБЛАГАЕМА СУМА ЗА ВАУЧЕРИ ДО 200 ЛВ


200 лв. на служител месечно е увеличена необлагаемата сума на ваучерите за храна.

Увеличава се максималната сума за ваучери за храна по Наредба № 7/2003 на МТСП и МФ и чл. 209 от ЗКПО без данъци и осигуровки от 80 на 200 лв. на месец на служител. Ваучерите ще могат да се използват за заплащане на сметки за битови нужди, както и за културни дейности като посещение на театри, кина, опера, балет, музеи и др.

Държавния бюджет за 2022 г. предвижда 1 млрд. лв. квота за ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Със задна дата за периода януари-март може да се раздават до 200 лв. ваучери за храна без данъци и осигуровки .

Със задна дата от 01.01.2022 г. могат да се начисляват ваучери за храна до 200 лв.

  • Съгласно параграф 1 ал. 8, т. 1 и 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г. за всички месеци могат да бъдат начислени ваучери за храна до 200 лв. независимо дали вече са предоставяни някакви суми или не по действащото законодателство преди обнародването на Закона за бюджет 2022 г. Примери:Ако сте раздали вече ваучери за 80 лв. на служител за месеците януари – март има възможност да ги допълните с още 120 лв. за всеки от месеците.
  • Ако не сте раздавали ваучери за храна в периода януари – март, може да раздадете и за този период суми до 200 лв. на месец на всеки служител.

Няма промени относно облагането с ДДС през 2022г.

  • Облагането с ДДС на ваучерите за храна няма да се промени през 2022 г. Ваучерите за храна следва да се третират като "многоцелеви" поради различната ДДС ставка за различни храни, които могат да се закупят с тях (9% или 20% в зависимост от вида на храните и обекта)
  •  В тази връзка, за работодателите, служителите, операторите и търговците няма да има никаква промяна, защото многоцелевите ваучери се третират по същия начин както досега ваучерите за храна, които бяха изведени като изключение. Ваучерите за храна няма да се облагат с ДДС, тъй като ДДС се начислява, както и досега, върху стоките, които се купуват с ваучерите за храна.