ПОЛИТИКА НА ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Моля, преди да кандидатствате и изпратите своите документи, да се запознаете с  настоящата политика на ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД за защита на личните данни при подбор на персонал, включително как в качеството си на администратор на лични данни ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД събира и използва предоставените от Вас лични данни.

Като кандидатствате за работа и участвате в процеса по подбор, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате тази политика и  желаете ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД да събира и обработва Ваши лични данни за оценка на Вашата кандидатура с цел сключване на трудов/граждански  договор. Предоставяте личните си данни доброволно и доколкото Вие сте преценили, че е необходимо.

Сигурност и конфиденциалност на личните данни. Цели на обработката.
ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва предоставените от Вас лични данни само за целите на подбора и в съответствие с настоящата политика и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство за осигуряване на защитата на личните Ви данни.

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни:
Когато кандидатствате за работа при нас, с документите, които ни изпращате, Вие ни разкривате Ваши лични данни, които ние ще обработваме във връзка с процеса по подбор.
Препоръчваме в документите, които ни изпращате, да не се съдържат чувствителни лични данни, като информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация, здравословно състояние и други.
В зависимост от позицията, за която кандидатствате в различните етапи на подбора, е възможно:
•    Да участвате в едно или повече интервюта;
•    Да попълните тестове;
•    Да е необходимо да предоставите препоръки от предишни работодатели;
•    Да предоставите информация за здравословно състояние или съдебно минало.
Всички лични данни, разкрити по време на интервютата, ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата политика.
Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за оценка дали отговаряте на изискванията за съответната позиция.
Препоръки от предишни работодатели ще се търсят само след Ваше предварително съгласие.

Срок на съхранение на личните  данни:
Когато  процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще влязат в личното Ви трудово досие, съхранявано от ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД.
В случай че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще се съхраняват за период от 6 месеца с цел осъществяване на контакт и включването Ви сред кандидатите за сходна позиция в Дружеството, ако такава бъде обявена в посочения шестмесечен срок. След изтичането на този срок, личните Ви данни и съответните документи ще бъдат заличавани и унищожавани. В случай че не желаете данните Ви да бъдат обработвани за позиции, различни от обявената, моля посочете това обстоятелство при подаване на кандидатурата си.

Предоставяне на Вашите лични данни на трета страна:
За някои от позициите, Вашите лични данни може да бъдат споделени/предоставени на доставчици на  услуги в процеса на подбор (тестове, външни агенции за подбор). Съгласно нормативните изискванията ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД е сключило с тези доставчици договори за обмен и защита на личните данни.
Ваши лични данни като участници в процедури по подбор в ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД не се разкриват или предоставят на дружества от страни извън територията на ЕС и ЕИП.
Вашите права:
•    Да оттеглите даденото от Вас по време на подбора съгласие;
•    Имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни;
•    Може да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни.

За да реализирате тези свои права трябва да се свържете с нас на vpetkova@tombou.bg, тел: 02 492 00 00

Благодарим Ви, че избрахте да кандидатствате за работа в ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД.