ВАУЧЕРИ "CADHOC"

Ваучерите за подарък, в зависимост от това как се предоставят, се регулират от чл.204 от ЗКПО и ЗДДФЛ.

Правна рамка: извадки

Обща информация Предимства Видове Cadhoc Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера
По смисъла на ЗДДФЛ, служителите могат да получават ваучери за подарък:
  • като еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв, на основание на чл. 24, ал. 2, т. 11;
  • еднократно, за всички служители, по повод на обществено значими събития (Коледа, Великден, професионални и национални празници), без да се облагат с данъци за служителите; 
  • регулярно, за всички служители, за лични празници (рожден ден, имен ден) и обществено значими събития, третиран като облагаем доход за служителите; 
  • предоставяни като дарения, на основание чл. 13, ал. 2, т. 1;
  • като парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт, чл. 24, ал.2, т. 15;
По смисъла на ЗКПО, ваучери за подарък могат да се Предоставят от работодателя:
  • като дарения, без да се облагат с данъци, в предвидените случаи от чл. 31; 
  • като дарения, непризнати за данъчни цели, според чл. 26 т. 7;
  • от контрагенти от бизнеса, за сметка на представителните разходи, чл. 204, т. 1;
  • като „социални разходи в натура”, когато носят придобивки от социален характер на служителите, чл. 204, т. 2;

Физически лица могат да придобиват и разменят ваучер подарък, в рамките на обичайно разменящите се подаръци.